Általános Vásárlási Feltételek

(Érvényes: 2015. november 25-től)

 
A jelen Általános Vásárlási Feltételek (a továbbiakban: ÁVF), a Cogitate Games Társasjáték Fejlesztő és Építészeti Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5008 Szolnok, Ménes utca 6.; cégjegyzékszáma: 16-09-013219; adószáma: 23367546-2-16; bankszámlaszám: 11600006-00000000-48510332; központi elérhetőségei: peter@cogitategames.com, +36-30-2-444-111; továbbiakban: Szolgáltató) és a Cogitate Games Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
 
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
 
1.1. A jelen ÁVF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.woodestic.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik, ezzel  jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: ”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁVF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1) bekezdéseiben foglaltak.
 
1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton ill. telefonon leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁVF-ben meghatározott módon. A telefonon leadott rendelések esetén elektronikus levelezés útján történő megerősítés szükséges a Felek részéről.
 
1.3. A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, aki rendelkezik érvényes e-mail címmel és a Weboldalon valós adatokkal kitölti a rendelési mezőket, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁVF-ben foglaltakat.
 
1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a termék(ek) kézhezvételétől számítva érvényes távollévők között megkötött szerződés. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
 
1.5.  Online ügyfélszolgálat: woodestic.hu
Internet cím: www.woodestic.hu
Telefon: +36-30-2-444-111
E-mail cím: hello@woodestic.hu
Ügyvezetők: Karcagi Péter, Karcagi Enikő
 
2. Regisztráció
 
2.1. A Webáruházban tényleges regisztráció nincs. A rendelés elküldéséhez és a termékek házhoz szállításához szükséges adatokat a Pénztár, ill. Kosár menüpontban kéri a Szolgáltató.
 
2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél e-mail címe illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített rendelés vagy már aktív rendelés módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy a Szolgáltató központi e-mail címén van lehetőség.
 
3. Megrendelés
 
3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból (ha van ilyen) lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.5 pontban találja.
 
3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely (ha nincs külön jelölve) az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára bizonyos esetekben (előre összeállított készletek esetében) tartalmazza a  házhoz szállítás költségét.
 
3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Előreutalással történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék kiszállítása csak ezt követően lehetséges. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os áron, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 
3.4. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül az Ügyféltől csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi kötelező mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 
3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Vásárlási Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
3.6. A Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
 
4. Szállítási és fizetési feltételek
 
4.1. A Szolgáltató a megrendelt árut házhoz szállítja valamely szállítmányozó cég igénybevételével (továbbiakban: Szállítmányozó). A Szolgáltató a mindenkori érvényes szállítási díjakat (a továbbiakban Szállítási Díjak) a Weboldalon (Gyakran ismételt kérdések menüben) folyamatosan elérhetővé teszi az Ügyfél számára. A Szállítási Díj a számlán feltüntetésre kerül és a Weboldal algoritmusa automatikusan számolja.
 
4.2. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a kiszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre kivéve, ha az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi, és erre a Szolgáltatónak még van lehetősége (vagyis a csomagküldés folyamata nem kezdődött meg), a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a Szállítási Díjak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát ill. Szállítási Díját nem befolyásolja.
 
4.3. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít az Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt és a Weboldalon feltüntetett szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik ennek pontos betartására.
 
4.4. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot és annak sértetlenségét ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, kérjük még a Szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentálni.
 
4.5. A Szolgáltató által a Szállítmányozónak igazolható módon átadott csomagok célba jutásáért a Szolgáltató nem felel. A csomagok Ügyfélhez történő szállításáig, annak sértetlenségéért a továbbiakban a Szállítmányozó felelős. Elvszett csomag esetén a Szolgáltató az Ügyfél rendelkezésére bocsátja a csomag feladásakor kapott azonosítókat, melynek birtokában az Ügyfél érvényesítheti reklamációját a Szállítmányozónál.
 
4.6. A megrendelt termékeket az Ügyfél személyes átvétellel nem kérheti.
 
4.7. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató (Szállítmányozó) az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.
 
4.8. A rendelések feldolgozása és a Szállítmányozónak történő átadása valamint vevőszolgálati feladatok végzése munkanapokon, hétfőtől-péntekig 8:00-16:00 óra között történik. Hétvégén és munkaszüneti napokon megrendeléseket a Szolgáltató nem dolgoz fel. Az ezen idő alatt beérkezett megrendelések feldolgozása a következő munkanapon kezdődik meg.
 
5. Elállás joga, módja, következményei
 
5.1. Amennyiben az Ügyfél a termék házhoz szállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Webáruház kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban az Ügyfélnek kell gondoskodnia. Az Ügyfél kérésére a Szolgáltató készséggel gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket a Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja. A visszaszállítás költségeivel kapcsolatosan a mindenkori Szállítási díjak az irányadóak.
 
5.2. A szolgáltató30 naptári napos elállási időt biztosít a Webáruházban jól láthatóan megjelölt készletekre. Ennek további részletei a 6.2. pontban találhatóak.
 
5.3. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Webáruház kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 naptári napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.
 
6. Jótállás és garanciák
 
6.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.
 
6.2. 30 napos próbajáték garancia: Az Ügyfél a jogszabályban foglalt 14 napos elállási jogának kiterjesztése 30 naptári napra. Ennek értelmében indoklás nélkül visszamondhatja rendelését a vásárlás napjától számított 30 napig. A terméket eredeti dobozában, a vásárlást igazoló számlával vagy a megrendelés sorszámával igazolva sértetlen állapotban az Ügyfélnek kell a Szolgáltatóval egyeztetett címre visszajuttatni. A terméket az Ügyfél a vásárláskor kapott összes alkatrésszel, kiegészítővel, hiánytalanul köteles visszaküldeni, melynek költsége az Ügyfelet terheli.
A garancia bármely Woodestic alapkészlet megvásárlása esetén érvényes.
 
6.3. 97 év élettartam garancia: A Webáruházban vásárolt minden Woodestic játéktáblára 97 év javítási vagy csere garancia jár. A garancia rendeltetésszerű használat esetén minden olyan esetben érvényesíthető, amikor gyártási hibára visszavezethetően, a tábla esztétikailag vagy funkcionálisan kifogásolható. A rendeltetésszerű használat kizárja a terméken szándékosan vagy gondatlanságból okozott károkat. A hibát az Ügyfél a Szolgáltató kérésére személyesen bemutatja, vagy fényképekkel és részletes leírással prezentálja (elektronikus levelezésben). A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli. A rendeltetésszerű használatból eredő apró karcolások, valamint a tábla kiegészítői nem tartoznak a garancia hatálya alá. Ha a jelzett hiba alapján a Szolgáltató jogosnak ítéli a panaszt, köteles felajánlani a javítás lehetőségét. Amennyiben ez nem megoldható, köteles a terméket egy másik, azonos, új termékre cserélni. A csere költsége teljes mértékben a Szolgáltatót terheli, de a szállítási díj csökkentése érdekében a Felek megállapodhatnak egymás segítésében. A garancia érvényét veszti, amennyiben a Szolgáltató jogutód nélkül szűnik meg, ill. beszünteti a Woodestic termékek gyártási és forgalmazási tevékenységét.
A garancia bármely Woodestic alapkészlet megvásárlása esetén érvényes.
 
6.4. Karácsonyi meglepetés garancia: Kizárólag minden év november 1-je és december 24-e között, karácsonyi ajándék céljára vásárolt készletek esetén érvényes. Tekintettel arra, hogy a vásárlás és használatba vétel nem esik egy időpontba, a garancia fix határidejű, azaz a rákövetkező naptári év január 31-ig érvényesíthető. Amennyiben az Ügyfél, a garancia határidejének lejárta előtt jelzi vásárlástól való elállási szándékát, ezt a Szolgáltató indoklás nélkül elfogadja. A terméket eredeti dobozában, a vásárlást igazoló számlával vagy a megrendelés sorszámával igazolva sértetlen állapotban az Ügyfélnek kell a Szolgáltatóval egyeztetett címre visszajuttatni. A terméket az Ügyfél a vásárláskor kapott összes alkatrésszel, kiegészítővel, hiánytalanul köteles visszaküldeni, melynek költsége az Ügyfelet terheli.
A garancia bármely Woodestic alapkészlet megvásárlása esetén érvényes.
 
6.5. Szülinapi meglepetés  garancia: Születésnapi ajándék céljára vásárolt készletek esetén érvényes, amikor az Ügyfél nem azonos a felhasználóval. Tekintettel arra, hogy a vásárlás és használatba vétel nem esik egy időpontba, a garancia az ajándékozás dátumától számított 30 naptári napig érvényes. Amennyiben az Ügyfél, a garancia határidejének lejárta előtt jelzi vásárlástól való elállási szándékát, ezt a Szolgáltató indoklás nélkül elfogadja. A terméket eredeti dobozában, a vásárlást igazoló számlával vagy a megrendelés sorszámával igazolva sértetlen állapotban az Ügyfélnek kell a Szolgáltatóval egyeztetett címre visszajuttatni. A terméket az Ügyfél a vásárláskor kapott összes alkatrésszel, kiegészítővel, hiánytalanul köteles visszaküldeni, melynek költsége az Ügyfelet terheli.
A garancia bármely Woodestic alapkészlet megvásárlása esetén érvényes.
 
6.6. Volt-nincs karcolás garancia: A garancia bármely Woodestic tábla játékterének rendeltetésszerű használatából eredő karcolások eltüntetésére érvényes. Magában foglalja a pálya felületének újrapolírozását és az ütközők szükségszerű cseréjét. A tábla Szolgáltatóhoz való eljuttatásának költsége az Ügyfelet, míg a felújítás és visszajuttatás költsége a Szolgáltatót terheli. Egy tábla esetében maximum egy alkalommal élhet az Ügyfél a díjmentes karceltávolítási garanciával. Minden ezt követő karceltávolítást szolgáltatásként megvásárolhat az Ügyfél.
A garancia az alábbi kiegészítő csomagok megvásárlása esetén érvényes: Woodestic Pitrush Silver, Woodestic Carrom Silver, Woodestic Crokinole Verseny Silver, Woodestic Crokinole Mini Silver, Woodestic Crokinole Exkluzív Silver, Woodestic Pitrush Gold, Woodestic Carrom Gold, Woodestic Crokinole Verseny Gold, Woodestic Crokinole Mini Gold, Woodestic Crokinole Exkluzív Gold
 
6.7. Meguntam a színt garancia: A garancia egy komplett táblacserét foglal magában. A csere során az Ügyfél egy tetszőleges színben választhat magának egy új táblát. A tábla típusa és mérete nem változtatható (vagyis Pitrush táblát csak másik Pitrush táblára, Crokinole Mini táblát csak másik Crokinole Mini táblára cserél a szolgáltató). A csere során a Szolgáltató meggyőződik a lecserélni kívánt tábla sérülésmentességéről. Nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülések esetén, a javítási költség a vevőt terheli. A tábla Szolgáltatóhoz való eljuttatásának költsége az Ügyfelet, míg csere és visszajuttatás költsége a Szolgáltatót terheli. Egy tábla esetében maximum egy alkalommal élhet az Ügyfél a díjmentes színcsere garanciával. Minden ezt követő színcserét szolgáltatásként megvásárolhat az Ügyfél.
A garancia az alábbi kiegészítő csomagok megvásárlása esetén érvényes: Woodestic Pitrush Gold, Woodestic Carrom Gold, Woodestic Crokinole Verseny Gold, Woodestic Crokinole Mini Gold, Woodestic Crokinole Exkluzív Gold
 

7. Részletfizetési opció

7.1. Részletfizetés választásakor kizárólag banki átutalást választhat az Ügyfél a számlák kiegyenlítésére (utánvét nincs). A Szolgáltató öt részletben kéri a végösszeget a következők szerint:
1. részlet: a vételár 40%-a (előreutalással, melynek beérkezése után a csomag kiküldésre kerül)
2. részlet: a vételár 18 %-a (8 napos átutalással)
3. részlet: a vételár 18 %-a (8 napos átutalással)
4. részlet: a vételár 18 %-a (8 napos átutalással)
5. részlet: a vételár 18 %-a (8 napos átutalással)

 

8. Adatvédelem, egyebek
 
8.1. A Webáruház PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 
8.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 
8.3. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a Weboldal akadálytalan működését és az oldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.
 
8.4. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el (pl. Szállítmányozó, futárszolgálat). A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. NAIH regisztrációs szám: NAIH-78349/2014.
 
8.5. Az Ügyfél jelen ÁVF elfogadása mellett engedélyt adhat a Szolgáltatónak arra, hogy hírlevelet küldjön, az Ügyfél által megadott e-mail címére.  Minden hírlevél tartalmaz egy leiratkozásra lehetőséget adó linket. A Szolgáltató a leiratkozási kérelmet elküldő Ügyfélnek a továbbiakban nem küld hírlevelet. Az Ügyfél a hírlevélre a Weblapon újra feliratkozási lehetőséget talál.
 
8.6. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁVF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
 
8.7. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.
 
 
Veszprém, 2015. november 25.